Co robię

Co robię?

Zajmuję się udzielaniem profesjonalnych, indywidualnych porad i pomocy przy opracowywaniu materiałów i wzorów, które posłużą do napisania własnej pracy magisterskiej lub licencjackiej. Dzięki swojemu doświadczeniu jestem również w stanie udzielić konsultacji co do zakresu tematycznego pracy. Często klienci mają już swoje wyobrażenie co do rodzaju, wyglądu i zawartości pracy, a moim zadaniem w takiej sytuacji jest uporządkowanie, czasem rozbudowanie ciekawych, zaproponowanych przez klienta zagadnień.

Wszystkie przygotowywane przeze mnie materiały są:

– indywidualne

– unikatowe

– opracowane na podstawie tekstów źródłowych

– opracowane starannie, wg preferencji klienta

Materiał tworzę sama, podchodząc do klienta i zagadnienia indywidualnie.

Jestem zwolenniczką podejmowania tematu „od ogółu do szczegółu” co pozwala zarówno czytelnikowi jak i klientowi dokładnie powtórzyć materiał i wiedzę zdobytą podczas studiów, a także zrozumieć – w określonych przypadkach – ciąg wydarzeń czy zmian, jakie dokonywały się  w temacie na przestrzeni np. danego czasu czy badań i zmian dokonywanych przez naukowców.

Niemniej jednak charakter pomocy i kształt opracowanego materiału zależy jedynie od klienta, od jego wizji podejścia do tematu, bibliografii i wszystkiego, co chciałby wykorzystać w pracy a zostało przez niego zdobyte w trakcie nauki.

Etapy pracy:

Moja pomoc opiera się na kilku podstawowych etapach:

1. rozeznanie w specyfice zagadnienia głównego i pobocznych

2. odnajdywanie materiałów (źródeł) – ewentualnie zapoznanie się z bibliografią zaproponowaną przez klienta (etap kontynuowany w ciągu całego czasu przygotowywania materiału)

3. stworzenie konspektu / planu pracy

4. opracowywanie tekstów źródłowych poprzez odpowiedni dobór fragmentów literatury przedmiotu do zagadnienia poruszanego w pracy magisterskiej lub licencjackiej

5. pomoc w opracowaniu metody badawczej

6. pomoc w opracowaniu bibliografii.

 

W zależności od rodzaju pracy:

Metoda badawcza zależna jest od rodzaju materiału, nad którym pracuję. Jestem w stanie profesjonalnie zająć się przygotowywaniem podstawy do utworzenia kwestionariuszy, ankiet, formularzy wywiadów i innych narzędzi, które będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania materiału badawczego, który później posłuży jako podstawa do opracowania części tekstu pracy. Przed przystąpieniem do utworzenia narzędzia zwykle dokładnie zapoznaję się z najlepszymi metodami, jakie mogą posłużyć do utworzenia struktury (np. pytań) w badaniu konkretnego zjawiska. Odpowiednie narzędzie badawcze powinno dostarczyć jednoznacznych odpowiedzi a później wyników określających trafność lub brak trafności w postawionej uprzednio hipotezie badawczej. Na podstawie przekazanych przeze mnie informacji, klient jest w stanie sam przeprowadzić badanie (może to być również badanie przeprowadzone drogą on-line), aczkolwiek służę pomocą również przy tym etapie pisania pracy magisterskiej bądź licencjackiej.

Jestem w stanie również pomóc w opracowywaniu zgromadzonego materiału podczas badań poprzez zliczanie wyników czy opracowywanie ich w formie graficznej. Tak przygotowane wyniki są doskonałą postawą do pracy na kolejnym etapie w przypadku pracy badawczej – testowania hipotez, formułowania wniosków i sprawdzania, czy praca osiągnęła swoje cele.

 

Bibliografia:

Dobra praca dyplomowa, niezależnie od rodzaju, musi składać się przede wszystkim z własnych refleksji nad tematem. Jest to proces nieodłączny od studiowania wielu pozycji źródłowych, na podstawie których tworzony jest materiał. Obszerna bibliografia, a więc wielość przywołanych źródeł w pracy świadczy o dobrym zorientowaniu w temacie jej autora, potwierdza znajomość tekstów czołowych badaczy, teoretyków i praktyków zagadnienia i umiejętność poruszania się w literaturze. Bibliografia jest więc jednym ze źródeł wiedzy dla oceniających pracę o osobie ją przedstawiającą. Poza tym wykorzystanie tekstów źródłowych na potrzeby stworzenia własnej pracy magisterskiej czy licencjackiej jest niezbędnym elementem do potwierdzenia postawionych przez siebie tez czy też ich sprawdzania.

Charakter pracy magisterskiej określa się poprzez stawianie własnych hipotez i próby ich potwierdzenia bądź zaprzeczenia, dlatego też praca magisterska (w odróżnieniu do licencjatu) jest już opracowaniem naukowym. Stąd wynika potrzeba jeszcze intensywniejszego zagłębienia się w literaturę przedmiotu, aby na potwierdzenie swoich przypuszczeń bądź ich zaprzeczenie znaleźć odpowiedniki w już zdobytej wiedzy przez innych naukowców.

Pomoc w opracowywaniu materiału mogącego służyć jako wzór do napisania własnej pracy magisterskiej czy licencjackiej świadczę w zakresie poszukiwania tekstów źródłowych, które zwykle pozyskuję z bibliotek, czytelni lub Internetu. Po ich przeanalizowaniu i doborze odpowiednich fragmentów zgodnie z poruszaną problematyką, opisuję je poprzez podanie wszystkich niezbędnych informacji związanych ze źródłem i zgodnie z obowiązującym wzorem przypisów. Materiały, które odnajduję sama, przekazywane są w formie elektronicznej (.pdf)

Inne formy pomocy:

Inną bądź towarzyszącą pomocą w pisaniu pracy magisterskiej bądź licencjackiej może być nanoszenie poprawek stylistycznych / merytorycznych czy innych – tak, aby tekst układał się w ciąg logiczny, przyczynowo – skutkowy, aby „myśl przechodziła w myśl” w już przygotowanym tekście. Profesjonalna pomoc w ułożeniu tekstu jest przydatna także dla osób, które odczuwają „chaos” w swojej pracy i chcą szybko ten tekst uporządkować.

 

Proponuję udzielenie pomocy w następujących rodzajach prac dyplomowych:

Praca licencjacka – materiał zajmujący od 40 do 60 stron. Podany zakres jest orientacyjny – każda praca jest inna, ma inny charakter, dlatego też liczby te mogą zmieniać się zależnie od wymagań klienta i zakresu tematycznego, który chciałby objąć w swojej pracy.

Praca magisterska – zajmuje zwykle od 80 do 100 stron, a nawet więcej. Praca magisterska, będąc czasem rozbudowaniem pracy licencjackiej, jest opracowaniem wymagającym od twórcy głębszego zastanowienia nad tematem, poruszenia dodatkowej i rozleglejszej problematyki, dlatego tez materiał wzorcowy, przygotowany przeze mnie może zawierać się w zależnej od klienta liczbie stron, nawet przewyższającej obowiązujące normy.

Dodaj komentarz